INTEGRITETSPOLICY

 1. Bakgrund och syfte
  1. Glamanic Group AB, med org. nr 559363-9809 (nedan ”Glamanic”) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. 
  2. Denna policy anger hur vi samlar in, använder, lämnar ur och lagrar dina personuppgifter, hur du som användare har kontroll över hantering av dina personuppgifter, hur du kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.
 2. Personuppgifter och tillgång
  1. Vilka personuppgifter behandlar Glamanic?
  2. Glamanic behandlar endast personuppgifter när det finns en rättslig grund att göra det. Nedan följer ett antal exempel på personuppgifter som Glamanic behöver behandla om dig.
 • Namn och efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter, orderdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik
 • Faktura- och leveransadress
 • Användargenererade data såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem), platsinformation, klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av
 • Korrespondens och annan information vid supportärenden eller andra kontakter såsom samtal, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice, inklusive chat och meddelanden via sociala medier
 1. Hur får Glamanic tillgång till dina personuppgifter?
  1. De flesta personuppgifter som vi behandlar om dig samlas in i samband med att du använder vår app, genomför en beställning, besöker vår webbplats, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med oss och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att vi ska kunna sälja produkter till dig, ingå avtal i samband därmed och fullgöra hantering och leverans av beställda produkter.
  2. I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade personuppgifterna med information från annan (tredje part) i syfte att utvärdera och förbättra de digitala kanalerna samt i marknadsföringssyfte.
  3. Vi samlar även in vissa personuppgifter genom så kallade cookies som bland annat loggar hur du använder vår webbplats. Mer information om cookies finns i slutet av denna policy.
 1. Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter 
  1. För rätten att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunder som vi baserar behandlingen på anges nedan. Notera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.
  2. Avtal
   1. Behandlingen av personuppgifter är i vissa fall nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund hos oss, eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt våra allmänna försäljningsvillkor vilket inkluderar att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter att administrera ditt köp och leverera beställda produkter.
  3. Samtycke
   1. Denna grund innebär att vi behandlar dina personuppgifter till följd av att du lämnat ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. Genom att exempelvis acceptera användarvillkoren, använda appen, genomföra ett köp, kontakta oss, eller genom att bocka i en kryssruta på vår webbplats, inhämtar vi ditt samtycke till att behandla personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via mail på hello@glamanic.com. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallats.
  4. Rättslig förpliktelse
   1. Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis i syfte att uppfylla kraven i bokföringslagen, fullfölja rättsliga förpliktelser om produktansvar och konsumenträttslig lagstiftning. 
 2. Varför behandlar vi personuppgifter?
  1. Glamanic samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål vilka är de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Notera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.
 • Behandling krävs för att administrera och utveckla appen, hantera beställningar och köp. Behandlingar för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Vi kan komma att behandla personuppgifter för att lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse. Behandlingen görs då för att vi ska kunna ge dig en personligt anpassad upplevelse, för att skapa, erbjuda och lämna dig anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring, för att skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring genom olika kanaler, exempelvis via post, e-post, sms/mms och telefon, samt påminna om övergivna digitala varukorgar;
 • I vissa fall krävs behandling av personuppgifter för att t.ex. utreda klagomål, hantera supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller via andra supportfunktioner (exempelvis genom e-post, telefon, digitala kanaler), säkerställa din identitet, för att rätta felaktiga uppgifter, ge support och vårda kundförhållandet;
 • För att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser behöver vi i förekommande fall behandla personuppgifter. Exempelvis gäller detta i fall som avser produktansvar, produktsäkerhet, produktåterkallelse (t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig produkt) och skyldigheter som exempelvis att spara viss information enligt bokföringslagen, fullfölja rättsliga förpliktelser om produktansvar och konsumenträttslig lagstiftning; 
 • För att utveckla och förbättra våra produkter och system behövs i förekommande fall behandling av personuppgifter. Behandling enligt detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår plattform och andra tjänster mer användarvänliga, för utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kunderbjudande och ta fram statistik för försäljning. Behandlingar enligt det föregående utförs dock inte på individnivå.
 1. Säkerhet 
  1. Glamanic vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras. Vad gäller webbplatsen har Glamanic Sweden ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att dina personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras av webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.
  2. Vi kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med leverantörer eller samarbetspartners som antingen finns utanför, eller som lagrar personuppgifter i, ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES vidtar vi de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna. Detta innebär att vi kommer säkerställa att dina personuppgifter hanteras med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller, om överföring sker till USA, genom att mottagaren certifierat sig att följa principerna i det så kallade Privacy Shield.
 2. Lagring
  1. Glamanic sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Lagringsperioden kan således variera beroende av vilket ändamål som uppgifterna behandlas för. Dina personuppgifter sparas dock inte under en längre tid än tre år från
   att din beställning är betald och levererad, alternativt så länge en reklamation av en defekt produkt inte har avslutats. Utöver det föregående kan vi komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist, eller om en fråga gällande produktansvar behandlas. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.
 3. Utlämnande av personuppgifter
  1. Glamanic kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden och produkter. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig.
  2. Vi kan även komma att lämna ut begränsad information, såsom namn, kontaktuppgifter, orderuppgifter och användargenererade data, till kunder och samarbetspartners i syfte att ingå och fullgöra avtal samt kontakta kunder. Mottagarna kan bland annat vara analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, print och distribution, samtsystemleverantörer för CRM-system och ärendehantering.
  3. Om du genomfört ett köp från oss kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare för hantering av din beställning baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund. Det föregående gäller logistikföretag och speditörer som genomför varutransporter så vi kan leverera våra produkter till dig. Vi lämnar bara ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.
  4. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag eller annan författning eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk. 
 4. Dina rättigheter
  1. När Glamanic behandlar personuppgifter om dig har du flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan tar du enklast kontakt med oss på support@glamanic.com. 
  2. Tillgång till personuppgifter
   1. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig. Notera att vid en begäran om tillgång kan vi behöva ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av.
  3. Rättelse 
   1. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. namn eller adress.
  4. Radering (”rätten att bli bortglömd”)
   1. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss eller tredje part som väger tyngre, eller om du återkallar lämnat samtycke. Det ska uppmärksammas att vi inte alltid kan tillmötesgå en begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund eller om uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  5. Dataportabilitet
   1. Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.
  6. Begränsning av behandling
   1. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. 
  7. Rätt att göra invändningar
   1. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring
  8. Rätt att inge klagomål
   1. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se. 
 5. Övrigt
  1. Personuppgiftsansvarig
  2. Glamanic är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar om dig.
  3. Uppdateringar av policyn
  4. Den senast uppdaterade versionen av Glamanics integritetspolicy finns alltid på vår webbplats www.glamanic.com. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.
  5. Kontakt
  6. För frågor som rör denna policy eller webbplatsen i övrigt, kontakta oss på frida@glamanic.com alternativt med vanlig post till:
   Glamanic Group AB, Skanörvägen 22, 121 52 Johanneshov
  7. I övriga frågor når du oss enklast på hello@glamanic.com.  
 6. Särskilt om cookies
  1. Glamanics webbplats använder cookies och liknande spårningstekniker (nedan ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra tjänster och vår kommunikation. Nedan förklaras närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande dessa.
  2. Cookies är små textfiler med information som lagras i din dator, mobil, surfplatta eller på annan. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera effektivt, medan andra används för att förbättra din upplevelse och underlätta din möjlighet att navigera på hemsidan. Det finns olika typer av cookies. Vi använder oss av så kallade sessioncookies vilket är en cookie som lagras tillfälligt på den enhet du använder för att besöka vår webbplats. Sessionscookies försvinner när man som besökare stänger sin webbläsare. Ingen personlig information, t.ex. e-post eller namn, sparas om besökaren.
  3. Glamanics webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar.
  4. Vi kan också komma att använda tredjepartscookies vilka är satta i marknadsföringssyfte. Dessa cookies placeras inte av Glamanic, utan av våra marknadsföringspartners. De gör det möjligt för oss att rikta relevant marknadsföring mot dig och spåra besöksströmmar.
  5. Din webbläsare eller enhet låter dig ändra inställningarna för användning och omfattning av cookies. Gå till dina webbläsarinställningar eller enhetsinställningar för att lära dig mer om att justera inställningar för cookies. Till exempel kan du välja att blockera alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies (cookies placerade av webbplatsen du besöker) eller att ta bort cookies när du stänger din webbläsare. Observera att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar som de ska om du blockerar eller tar bort cookies.